fbpx

GDPR, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov
 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť etrendy s. r. o., so sídlom: Drieňová 11, 821 06 Bratislava, IČO: 36355411, DIČ: 2022195241, IČ DPH: SK2022195241, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro vložka č. 40357/B (ďalej len „spoločnosť etrendy“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Spoločnosť etrendy vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Branislava Švorca, e-mailová adresa [email protected], telefónne číslo +421 917 103 527

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, fakturácia, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Spoločnosť etrendy spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, fakturácie a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti etrendy), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, fakturácie a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou etrendy je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shop, fakturácie a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti etrendy.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • spoločnosť Branislav Švorc so sídlom Ševčenkova 8, 851 01 Bratislava, IČO 46622381, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 110-214082 ako sprostredkovateľ,
  • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru kupujúcemu, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
  • spoločnosť superfaktura.sk, s. r. o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, IČO 46655034, DIČ 2023513470, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro ako sprostredkovateľ,
  • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti etrendy.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b.    Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť etrendy spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou etrendy je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

  • spoločnosť Branislav Švorc so sídlom Ševčenkova 8, 851 01 Bratislava, IČO 46622381, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 110-214082 ako sprostredkovateľ,

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.


c.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory kupujúcim

Spoločnosť etrendy spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok,

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou etrendy je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

  • spoločnosť Branislav Švorc so sídlom Ševčenkova 8, 851 01 Bratislava, IČO 46622381, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 110-214082 ako sprostredkovateľ,

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

d.    Riešenie sťažností kupujúcich

Spoločnosť etrendy spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou etrendy je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti kupujúcicich.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti kupujúceho.

e.    Súťaže na Facebooku alebo na Instagrame

Spoločnosť etrendy spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku alebo na Instagrame nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou etrendy je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

f.    Poskytovanie podpory cez Facebook alebo Instagram

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook alebo Instagram, spoločnosť etrendy bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom alebo instagramovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou etrendy je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

g.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti etrendy

Spoločnosť etrendy spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti etrendy nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách s kupujúcimi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou etrendy, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti etrendy, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti etrendy.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou etrendy je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti etrendy. Oprávneným záujmom spoločnosti etrendy je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti etrendy.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti etrendy uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

h.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti etrendy

Spoločnosť etrendy spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až g) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti etrendy.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou etrendy je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou etrendy.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti etrendy:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d).   Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.