fbpx

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Obchodné podmienky (ďalej len “Obchodné podmienky”) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.pip.cool. Nákup tovaru v zmysle Obchodných podmienok môžu zrealizovať fyzické aj právnické osoby bez obmedzení. Objednaním tovaru vyjadrujete svoj súhlas s tým, že budete viazaní podmienkami uvedenými v Obchodných podmienkach, ustanoveniami Reklamačného poriadku a ďaľšími podmienkami uvedenými na stránke www.pip.cool a príslušnými právnymi predpismi.

1.2 Predávajúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie spoločnosť etrendy s. r. o., so sídlom: Drieňová 11, 821 06 Bratislava, IČO: 36355411, DIČ: 2022195241, IČ DPH: SK2022195241, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro vložka č. 40357/B, email: [email protected], telefonický kontakt: +421 917 103 527 (ďalej ako “predávajúci”).

1.3 Kupujúcim sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá objedná tovar z e-shopu www.pip.cool a odošle objednávku (ďalej len “kupujúci”).

2. Postup pri objednavaní

2.1 Kupujúci si môže v e-shope www.pip.cool objednať tovar. Kupujúci si volí typ tovaru, farbu, správnu veľkosť tovaru podľa veľkostnej tabuľky prístupnej na stránke www.pip.cool, motív obrázka atď.

Po stlačení tlačidla “PRIDAŤ DO KOŠÍKA” sa tovar automaticky presunie do nákupného košíka. V nákupnom košíku si kupujúci volí množstvo zvoleného tovaru. Nákupný košík je kedykoľvek k dispozícií na nahliadnutie. Na vytvorenie objednávky je potrebné vyplniť osobné údaje. Ak kupujúcim je fyzická osoba v objednávke uvedie svoje meno a priezvisko, adresu kam má byť tovar doručený, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak kupujúcim je právnicka osoba v objednávke uvedie svoje obchodné meno, sídlo spoločnosti, adresu miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH. Predávajúci umožňuje kupujúcim aj registráciu na www.pip.cool, pri ktorej je kupujúci povinný vypniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak kupujúci uvedie svoje IČO, vystupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii kupujúcim vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a akciách, môže predávajúci registračné údaje použiť aj na marketingovú aktivitu súvisiaciu s jej činnosťou. Po registráciu bude každému kupujúcemu priradené osobné konto, ktorým sa bude prihlasovať na www.pip.cool. Pod týmto kontom môže kupujúci sledovať svoje objednávky, zľavy prípadne iné výhody. Prihlasovacie údaje odporúča predávajúci kupujúcemu zapísať a uschovať pre prípad budúcich nákupov. Pri ďaľších nákupov sa stačí pomocov prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého kupujúceho svoje prihlasovacie údaje chrániť, aby ich nezneužila iná osoba, ktorá môže vystupovať na www.pip.cool pod menom kupujúceho.

2.2 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o celkovej cene tovaru a ostatných nákladoch ako sú doprava. Ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností, ktoré predávajúci ponúkol. Taktiež dodacie podmienky, lehotu do ktorej sa predávajúci zaväzuje tovar dodať. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme etrendy, o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie dodatočných služieb za v objednávke uvedenú cenu a to všetko za podmienok uvedených na www.pip.cool, v týchto Obchodných podmienkach a Reklamačnom poriadku. V prípade nesprávneho výberu tovaru predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za takto vzniknutú škodu a kupujúcemu náklady neprepláca.

2.3 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal v celom rozsahu s nimi súhlasi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok. Upravené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na www.pip.cool. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 26.11.2018.

3. Platobné podmienky

3.1 Všetky ceny tovarov v e-shope www.pip.cool alebo sú uvedené vrátane DPH. Pri objednávke s úhradou vopred má kupujúci možnosti úhrady:

      • platobné brány vybraných bánk (GoPay, najrýchlejšia forma úhrady)

Po pripísaní správne identifikovanej platby na bankový účet predávajúceho, predávajúci odošle kupujúcemu na e-mail, ktorý uviedol v objednávke potvrdenie.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady ceny na účet spoločnosti etrendy.

4. Dodacie podmienky a cena dodania tovaru

4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní od uhradenia ceny uvedenej v objednávke.

Ak predávajúci nemá objednaný tovar a nemože ho dodať kupujúcemu v uvedenej lehote 30 pracovných dní, bezodkladne o tom predávajúci informuje kupujúceho zaslaním e-mailu. V prípade, že kupujúci za objednaný tovar zaplatil predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu uhradenú cenu rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe ceny objednávky a to do 15 dní od doručenia e-mailu kupujúcemu alebo sa s kupujúcim dohodne na náhradnom plnení. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať okolnosti, ktoré predávajúci nevie ovplyvniť a pre ktoré nastane nesplniteľnosť dodania objednaného tovaru kupujúcemu (obvykle okolnosti vyššej moci)

4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu v Slovenskej republike, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Predávajúci zabezpečí dodanie objednaného tovaru kupujúcemu za týchto možností a cenových podmienok:

Kuriér spoločnosti GLS

– ak cena objednávky je nižšia ako 60 eur, bude doprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho za jednotnú cenu 3,50 eur na celú objednávku v rámci Slovenskej republiky.

– ak cena objednávky je najmenej 60 eur, predávajúci dodá tovar kupujúcemu na svoje náklady v rámci dodania v celej Slovenskej republike.

– ak cena objednávky do Českej republiky je nižšia ako 100 eur, bude doprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho za jednotnú cenu 6,50 eur na celú objednávku v rámci Českej republiky.

– ak cena objednávky do Českej republiky je najmenej 100 eur, predávajúci dodá tovar kupujúcemu na svoje náklady v rámci dodania v celej Českej republike.

Kupujúci z iných štátoch ako je Slovenská republika zodpovedá v plnom rozsahu za úhradu prípadných dovozných ciel, daní, alebo iných zákonných poplatkov súvisiacich s dodaním objednaného tovaru na adresu zadanú v objednávke kupujúcim. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody a kupujúcemu náklady neprepláca.

Kupujúci dáva súhlas predávajúcemu poskytnúť zmluvnému doručovateľovi osobné údaje potrebné pre doručenie objednaného tovaru (meno, priezvisko/obchodné meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa).

4.3 Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a následne svojím podpisom potvrdiť prevzatie tovaru doručovateľovi na príslušný doklad o prevzatí. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená je povinný kupujúci bez prevzatia zásielky okamžite kontaktovať predávajúceho. V prípade, že kupujúci poškodenú zásielku prevzal a svojím podpisom potvrdil doručovateľovi prevzatie tovaru nemá kupujúci nárok na plnenie reklamácie.

4.4 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k objednánemu tovaru zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím od doručovateľa. Okamihom prevzatia tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

4.5 Kupujúci pri potvrdení objednávky udeľuje súhlas predávajúcemu, aby mu mohol predávajúci zaslať faktúru v elektronickej podobe. Faktúra v elektronickej podobe bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Elektronická faktúra plne nahrádza faktúru v listinnej podobe a tak predávajúci nie je povinný ju kupujúcemu posielať dodatočne v listinnej podobe. Elektronická faktúra bude vystavená po potvrdení objednávky kupujúcim a po pripísaní celkovej sumy na bankový účet predávajúceho. Elektronická faktúra bude odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, odoslaním na e-mail kupujúceho sa elektronická faktúra považuje za doručenú.

4.6 Záručné podmienky na tovar a postup pri uplatňovaní reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto Obchodných podmienok a je dostupný na e-shope www.pip.cool.

5. Storno objednávky

5.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu do 15 dní na jeho účet cenu zaplatenú za tovar.

5.2 Predávajúci má právo na náhradu škody od kupujúceho v prípade, že porušil zmluvnú povinosť. Kupujúci nezaplatí za objednávku a neprevezme si objednaný tovar (netýka sa poškodeného tovaru) a zásielka sa vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho. Napríklad doručovateľ adresáta nenašiel, adresát si zásielku úmyselne neprevzal, adresát uviedol chybné kontaktné údaje a pod. Kupujúcemu bude na e-mail zaslaná informácia so žiadosťou o opätovné doručenie objednaného tovaru. Ak kupujúci do 7 dní predavajúcemu na žiadosť neodpovie predávajúci má právo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci má nárok na celkovú cenu za tovar, kedže sa jedná o tovar vyrobený na mieru, ktorý si kupujúci objednal podľa vopred určených osobitných požiadaviek.  Ak kupujúci na e-mail predávajúcemu odpovie a požiada o opätovné doručenie vráteného tovaru predávajúci má právo kupujúcemu k celkovej cene zásielky objednaného tovaru doúčtovať náklady dopravy. Takéto opätovné doručenie je možné len v prípade, že bude vopred uhradená celková cena za objednaný tovar vrátane všetkých nákladov za dopravu.

5.3 Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy podľa príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keďže predávajúci vyhotovuje kupujúcemu tovar na mieru, ktorý si objednal na základe vopred určených osobitných požiadaviek kupujúceho.

5.4 Predávajúci nezodpovedá za onekorené dodania tovaru kupujúcemu, ktoré je zapričinené zmluvným prepravcom alebo nesprávne vyplnenými kontaktnými údajmi kupujúceho.

6. Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, stažností a podnetov kupujúcich

6.1 Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa. V prípade, že je zásielka viditeľne poškodená je povinný kupujúci okamžite kontaktovať predávajúceho alebo so zamestnancom doručovateľa spísať protokol o škode/reklamácie a zásielku odmietnúť prevziať. V prípade, že kupujúci poškodenú zásielku prevzal a svojím podpisom potvrdil doručovateľovi prevzatie tovaru nemá kupujúci nárok na plnenie reklamácie.

6.2. V prípade uplatenenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku, ktorý je dostupný na www.pip.cool.

6.3 V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk), kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6.4 Kupujúci môže sťažnosti a podnety uplatniť na e-mailovej adrese predávajúceho [email protected]. Predávajúci mu odpovie v závislosti od formy uplatnenia sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

7. Ochrana osobných údajov kupujúceho

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti etrendy s. r. o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu kupujúci na stránke www.pip.cool/gdpr